โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ (Topline Digital Creator Awards) ครั้งที่ ๕

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

๒. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควีดีโอ)

๓. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริงและพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต เป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติต่อไป

๔. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ

เงื่อนไขและกติกาในการประกวด

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

     ๑. เป็นนิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาภายในประเทศไทย สาขาวิชาใดก็ได้ แต่สมาชิกของแต่ละทีมต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยนิสิต-นักศึกษาต้องมีคำรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่

     ๒. สมัครเป็นทีม สมาชิกทีมละ ๓-๑๐ คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน โดยห้ามมิให้นักศึกษามีชื่ออยู่เกินกว่า ๑ ทีม หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แต่อาจารย์ ๑ คน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้มากกว่า ๑ ทีม

     ๓. แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ทีม

๒. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

     ๑. ผลิตผลงานภาพยนตร์ในรูปแบบภาพประกอบเพลง (มิวสิควีดีโอ) ภายใต้งานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ที่โครงการกำหนดให้ ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที(รวมไตเติ้ล และ เครดิตตอนท้ายวีดีโอ)

     ๒. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใด อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

     ๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรหลีกเลี่ยงภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

     ๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลการประกวดจากที่อื่นๆ มาก่อน หรือเป็นผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ตาม หากนำมาร่วมประกวดอีก และคณะกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ หรือเรียกรางวัลคืนทันที

     ๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลวิดีโอ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

     ๖. ในการผลิตมิวสิควิดีโอ ทีมผู้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด โดยไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำหรือรูปแบบในการนำเสนอ

     ๗. ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ ๑ ผลงานเท่านั้น

     ๘. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด

๓. วิธีการสมัคร กำหนดวัน และสถานที่ส่งผลงาน

     ๑. ดาวน์โหลดใบสมัคร เงื่อนไข และกติกาการประกวด ได้ที่ www.toplinedigital.co.th ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรอกเอกสาร และเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน

     ๒. ส่งผลงานมิวสิควิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที (รวมไตเติ้ล และ เครดิต) ในรูปแบบ Mpeg-2 หรือ Mpeg-4 ความละเอียด 720p ขึ้นไปเท่านั้น โดยบันทึกไฟล์ (Data) มาตรฐาน ใส่แผ่น DVD-5 หรือ DVD-9 ที่สามารถเปิดรับชมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จำนวน ๓ แผ่น บรรจุกล่อง พร้อมปกระบุรายละเอียดของทีม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแผ่น DVD ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในทุกกรณี

     ๓. กรุณาทดสอบแผ่น DVD ทุกแผ่นก่อนส่งเข้าประกวด หาก DVD ที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเปิดรับชมได้ ผลงานของท่านอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพิจารณาการประกวด

     ๔. ส่งผลงาน พร้อมใบสมัคร และหลักฐานการสมัครของทุกคนที่เข้าร่วมทีม ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตามช่องทางดังนี้
     ๔.๑) ส่งด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๘:๐๐ น. ได้ที่บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด เลขที่ ๒๐๙ ซอยรามคำแหง ๒๑ (นวศรี) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๘๓๘๒๐ แฟกซ์ ๐๒-๓๑๘๖๒๙๒
     ๔.๒) ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า "Topline Digital Creator Awards (TDCA)" ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการขนส่งพัสดุไปรษณีย์

๔. กำหนดการโครงการ

       ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

       ๒. เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

       ๓.นำผลงานขึ้นเผยแพร่ทาง Youtube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) เพื่อเก็บคะแนนตั้งแต่ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

       ๔.ปรับแสดงผลอันดับบน Youtube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ทุกสัปดาห์

       ๕.ประกาศผล / มอบรางวัล และจัดฉายมิวสิควิดีโอที่ได้รับรางวัล ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๓

๕. เกณฑ์การคัดเลือก

       ๑.ผู้ชนะจะทำการคัดเลือกจากคะแนนการเข้าชมผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ่านทาง YouTube Channel โครงการ Topline Digital Creator Awards (TDCA) ในช่วงเวลาเก็บคะแนนเท่านั้น

       ๒.รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากเรื่องต่างๆ ดังนี้

         ๒.๑ โครงเรื่องภาพยนตร์มีความสอดคล้องกับเพลงที่เลือก และนำเสนอมุมมองแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์

         ๒.๒ ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ (การกำหนดแนวคิด, การวางโครงเรื่อง, วิธีการเล่าเรื่อง, การสื่อความหมายด้านการแสดงและเสียง, การลำดับภาพ)

         ๒.๓ ความสมบูรณ์ด้านกระบวนการผลิต (การกำกับการแสดง, การถ่ายทำ, การตัดต่อ, เทคนิคพิเศษ)

         ๒.๔ ความสมบูรณ์ด้านคุณภาพผลงาน (ความคมชัดของภาพ, ความคมชัดของเสียง, การจัดวางอักษร)

๖. เงื่อนไขอื่นๆ

      ๑.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถโปรโมทผลงานของตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด แต่ห้ามใช้โปรแกรมเพิ่มยอดวิว หรือซื้อยอดวิวจากบุคคลที่ ๓ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการทำเพื่อทุจริตคะแนนการประกวด หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

      ๒.ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไม่ว่าทางใดก็ตาม ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

      ๓.คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกติกาการประกวดของโครงการ

      ๔.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้

๗. รางวัลสำหรับการประกวด

      ๑.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร 1 รางวัล

      ๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

      ๓.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

      ๔.รางวัลชมเชย เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ๒ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

      ๕.รางวัลเทคนิคภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

      ๖.รางวัลพิเศษ Best Advisor สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

      ๗.รางวัลพิเศษ Best Support สำหรับสถาบันที่ให้นิสิต-นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมมากที่สุด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

      ๘.สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต-นักศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการทุกท่าน

      ๙.รางวัลใดที่มีผู้ได้รับมากกว่า ๑ ทีม ให้นำรางวัลนั้นมาเฉลี่ยแบ่งเท่า ๆ กัน

ดาวน์โหลด : เงื่อนไขและกติกาในการประกวด

ดาวน์โหลด : ใบสมัครโครงการ TDCA

ดาวน์โหลด : โปสเตอร์โครงการ TDCA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ Topline Digital Creator Awards (TDCA)
บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด โทรศัพท์ ๐๒ ๓๑๘ ๓๘๒๐ ต่อ ๕๑๓, โทรสาร ๐๒ ๓๑๘๖๒๙๒
เวปไซต์ : www.toplinedigital.co.th
อีเมล์ : thanee@toplinedigital.co.th